Forretningsbetingelser

Klientoplysninger

Advokathuset Svendborg A/S (Advokathuset Odense A/S)
Krøyers Stræde 4
5700 Svendborg
Cvr.nr.: 18 30 63 36

Virksomhedens advokater er beskikket af Justitsministeriet og medlemmer af Advokatsamfundet, og Virksomheden er medlem af Danske Advokater. Advokathuset Svendborg A/S samarbejder ikke med andre om ydelse af bistand til klienten.

Banker
Virksomheden benytter Danske Bank A/S og Nordea A/S som hovedbanker

Forsikring
Alle advokater hos Advokathuset Svendborg A/S er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg Forsikring A/S. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokathuset Svendborg A/S uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Regler mod hvidvaskning
Virksomheden er undergivet de forpligtelser, der følger af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (”Hvidvaskningsloven”). Loven medfører, at der skal indhentes oplysninger om alle klienters identitet. Under hensyn hertil skal der modtages følgende oplysninger: For personer skal modtages oplysning om navn, adresse og cpr. nr. Som dokumentation for klientens identitet er det et krav at modtage kopi af pas eller kørekort. For selskaber og andre juridiske personer skal oplyses cvr. nr., juridisk form, ledelsens navne, tegningsregel, ejernes navne samt navn, adresse og cpr. nr. på de fysiske personer, der i sidste instans kontrollerer den juridiske person. Loven indebærer, at Virksomheden ikke må påbegynde sagsbehandlingen, førend Virksomheden har modtaget de i henhold til loven fordrede identitetsoplysninger. Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til loven i minimum 5 år efter klientforholdets ophør. Man kan læse om de advokatetiske regler og Advokatrådet på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Forretningsbetingelser
Nedenstående forretningsbetingelser er, medmindre andet aftales skriftligt, gældende for opgaver, som klienten anmoder Virksomheden om at udføre.

1. Modtagelse og oprettelse af sager
1.1 Virksomheden bekræfter og anerkender hurtigst muligt modtagelsen af en sag, og såfremt det skønnes nødvendigt, eller klienten fremsætter ønske herom, beskrives opgaven i hovedtræk overfor klienten.
1.2 I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og de af Virksomheden fastlagte interne procedurer for belysning af eventuelle interessekonflikter, foretager Virksomheden i forbindelse med oprettelsen af sagen en sikring af, at der ikke består interessekonflikt eller foreligger inhabilitet.
1.3 Virksomheden er undergivet bestemmelserne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og har derfor udarbejdet interne regler herom. Virksomheden har i den forbindelse pligt til at indhente identitetsoplysninger fra nye klienter såvel som fra eksisterende klienter, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger.

2. Udførelse af sager
2.1 Virksomheden udfører alle sager i overensstemmelse med retsplejelovens regler om udøvelse af advokatvirksomhed samt anden relevant lovgivning. Herudover behandles alle sager i overensstemmelse med de af Advokatrådet fastsatte advokatetiske regler.
2.2 Omfanget af den juridiske bistand, som ønskes af klienten i relation til en given sag, aftales løbende, og Virksomheden forpligter sig til at yde kvalificeret juridisk rådgivning samt til at levere aftalte advokatydelser til aftalt tid.

3. Honorarberegning
3.1 Virksomheden vil tilstræbe at udføre enhver opgaveløsning for et honorar, der står i et rimeligt forhold til den ydede indsats til opgavens løsning. I den forbindelse tilstræbes altid at håndtere opgaven på rette niveau.
3.2 Virksomheden fastsætter honoraret med udgangspunkt i den tid, der medgået til løsning af opgaven. Størrelsen af timetaksten afhænger blandt andet af den anciennitet og specialviden, som den eller de jurister, der har medvirket til opgavens løsning besidder. Ud over den tid, der anvendes på en sag, indgår i beregningen af honoraret en række forhold, herunder Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, herunder anvendelse af specialviden, sagens udfald, om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar, og sociale hensyn.
3.3 Alle sager søges af Virksomheden løst for et honorar, som står i rimeligt forhold til sagens værdi, men navnlig i relation til sager af mindre værdi kan der forekomme tilfælde, hvor honoraret ikke vil komme til at stå i rimeligt forhold til sagens værdi.
3.4 Efter anmodning vil klienten i forbindelse med påbegyndelsen af en sag blive oplyst om honorarets forventede størrelse, såfremt det er muligt at anslå dette henset til sagens karakter. Hvis det ikke er muligt at anslå honoraret, vil klienten modtage oplysning om måden, hvorpå honoraret vil blive fastsat. I forbrugerforhold vil klienten modtage oplysning om det forventede honorar, inden opgaven påbegyndes.
3.5 Nødvendige omkostninger og udlæg, som afholdes af Virksomheden i forbindelse med en sag, betales af klienten ud over honoraret. Almindelig sekretærbistand er inkluderet i honoraret.

4. Betalingsbetingelser
4.1 Virksomheden fakturerer som udgangspunkt klienten, når en sag afsluttes eller efter forud fastsatte tidsintervaller, som aftales med klienten. Virksomheden er dog altid berettiget til at a conto afregne længerevarende sager.
4.2 Betaling skal ske senest 10 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling er Virksomheden berettiget til at opkræve renter i henhold til rentelovens til enhver tid gældende regler. Honorar tillægges moms i henhold til momslovgivningen.

5. Forvaltning af klientmidler
5.1 Midler, der indbetales til Virksomheden, indsættes i overensstemmelse med gældende klientkontoregler på en klientkonto i et pengeinstitut i Danmark, og forvaltes og forrentes i henhold til Advokatsamfundets regler.

Pr. 1. juni 2015 er indført ændrede regler om dækning af indskud i tilfælde af, at et pengeinstitut bliver nødlidende. De tidligere regler om, at der var fuld dækning af indskud på advokaters klientbankkonti er ophævet, og der gælder således samme regler for klientbankkonti som for almindelige bankkonti. Dette betyder, at klienter, der både har indestående på egne konti og på Virksomheden klientbankkonto i samme bank, kun kan få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen.

Medmindre der indgås en skriftlig aftale om andet, vil midler, der indbetales til Virksomheden som betroede midler, blive indsat på en af Virksomheden valgt klientbankkonto i Danske Bank eller Nordea. Klienter, der har en særlig interesse i valg af bank til brug for indsættelse af betroede midler, opfordres til at give Virksomheden skriftlig meddelelse herom senest samtidig med overførsel til Virksomheden.

Virksomheden påtager sig ikke ansvar for tab, forårsaget af, at den bank, hvori indsættelse af betroede midler på en klientbankkonto finder sted, er eller bliver nødlidende.

6. Fortrolighed
6.1 Virksomheden er forpligtet til at behandle alle oplysninger, som ikke i forvejen er offentligt tilgængelige, som fortrolige. Samtlige ansatte i Virksomheden er pålagt tavshedspligt.

7. Ansvar, ansvarsbegrænsning og ansvarsdækning
7.1 Virksomheden er ansvarlig for den bistand, som ydes, i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
7.2 Virksomhedens ansvar er dog begrænset til DKK 6 millioner for hver sag, og tillige begrænset til DKK 6 millioner for samtlige krav konstateret inden for samme forsikringsår overfor samme advokat.
7.3 Virksomhedens ansvar omfatter ikke følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.
7.4 Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler i Tryg Forsikring A/S, der dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirk­som­heden udøves.
7.5 Virksomheden er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af klientens øvrige rådgivere, uanset om sådanne rådgivere er engageret med Virksomhedens bistand.

8. Lovvalg og værneting
8.1 Eventuelle tvister mellem Advokathuset Svendborg A/S og en klient afgøres i henhold til dansk ret, og tvister kan alene indbringes for danske domstole.

Svendborg, 28. april 2017